Gordion SK

Derneğin Genel Kurul Toplantı Gündemi

Derneğin Genel Kurul Toplantı Gündemi

27-09-2023

GORDİON SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ


Konu :Genel Kurul Toplantısı Gündemi


Genel Kurul toplantısının 12/10/2023 tarihinde saat:10:00 da Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi 9/17 Merkez Ankara M3 Blok No:85 Yenimahalle/Ankara adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 20/10/2023 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, üyelere toplantının derneğin resmi internet siteleri olarak kullanılan www.gordionsporkulubu.org.tr ve www.ankarayuzmekurslari.com adreslerinde bildirim ile duyurulmasına karar verilmiştir


GÜNDEM_______________________________________:
1. Açılış ve yoklama.
2. Divan heyetinin teşkili, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
3. Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
4. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
5. Yönetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
6. Denetleme Kurulunun raporlarının görüşülmesi ve denetim kurulunun ibrası
7. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununa göre Dernek Tüzel Kişiliğinin, Spor Kulübü Tüzel kişiliğine dönüştürülmesinin görüşülmesi
8. Tüzük Değişikliğinin görüşülmesi ve yeni tüzüğün oylanarak kabülü.
9. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunun ilgili maddeleri gereğince; kulübümüz tarafından yapılması gereken iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi 10. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 20.maddesinin (5) numaralı bendinde hükme bağlanmış bulunan ek bütçe yapma, borçlanma ve uygulama yetkisinin verilmesi böylelikle 2023-2024 , 2024-2025, 2025-2026 bütçe dönemlerinde yapılacak borçlanmalara ilişkin ek bütçe sağlanması konusunda onay alınarak bir önceki hesap brüt gelirlerinin %50 borçlanmaya kadar yönetim kuruluna yetki verilmesine
11. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 15.madde 1 fıkrasında “Spor kulüpleri, belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilir veya devredebilir.” maddesine göre spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilmesine veya devredebilmesi hususlarında yönetim kuruluna tam yetki verilmesine
12. “7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 8.madde Birleşme ve mal varlığının devri” maddeleri ve “Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine gereğince yönetim kuruluna tam yetki verilmesine
13. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 10.madde hükümleri gereğince yapacağı tüm işlemler için yönetim kuruluna tam yetki verilmesine
14. Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
15. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna Üye olunması ve Delege seçimi
16. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna delegelerin tespiti veya değişikliği hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
17. Spor Kulübü Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü
18. Spor Kulübü yönetim ve denetim kurulu organlarının seçimi
19. Dilek ve temenniler.
20. Kapanış